En skole er en institusjon som enten drives privat eller offentlig. Barn, unge og i noen tilfeller voksne går her for å tillegne seg kunnskap. Det undervises i mange forskjellige fag, og man kan i dag lære nesten hva man vil på skolene. Men hvordan var det før i tiden? 

Fra katedralskoler til Latinskoler

Nikolas Brekespear opprettet de første skolene i Norge mellom 1152 og 1153. Dette var katedralskoler for prester og de ble startet i Trondheim, Oslo, Bergen og Hamar. Skolene var forbeholdt overklassen, og det var stort sett beregnet for gutter. Lærerene var stort sett prester og Latin og religion sto høyt i kurs ettersom formålet med skolen var å lære fremtidige prester latin ettersom alle hellige skrifter var skrevet på latin. Det var også kirken som bestemte innholdet i pensum.

Elevene begynte på latinskolen når de var 7-8 år gamle og bodde i klosteret som var knyttet til skolen, eller hos skolens ansatte. I hovedsak skulle de lære å lese og skrive, latin og selvfølgelig sang. Man rykket oppover klassetrinnene etterhvert som man hadde behersket kunnskapen på et trinn. Hvilke trinn du gikk på var altså ikke avhengig av din alder.

Hva skjedde etter reformasjonen?

I 1630 ble Examen Artium etablert som opptakskrav ved universitetet i København og dette førte til at undervisningen ved skolene ble standardisert og tilpasset kravene for å komme inn på universitetet. Dette gjaldt både i Norge og i Danmark. Små skoler på små steder ble lagt ned og det ble store skoler i byene, og fokus var fremdeles på religion men nå var også morsmål, historie, geografi og realfag med på timeplanen.

Reformenes tid

På 1800-talet så mistet kirken sin kontroll over skolen som nå fikk flere fagrupperinger og faglærere. I 1848 kom realskolen og middelskolen og begrepet ”normalplan” ble tatt i bruk for første gang. Latin ble ikke bragt på banen før eleven var i sitt 13 år på skolen. I 1903 ble latinskolene til gymnas. Fra 1850 ble det viktig at skolen skulle være for alle, ikke bare de som hørte til overklassen. Bolighus ble gjort om til skoler og hver klasse hadde så mange som 50 elever. Det ble arrangert lærerseminar for å gi lærerene den nødvendige kunnskapen.

Middelskolen ble innført i 1869 ved lov om høyere allmennskoler. Dette betydde at etter 3 år på allmueskolen eller en form for forberedelseskole gikk elevene over til middelskole. Der kunne man gå enten på latinlinje eller engelsklinje.

På slutten av 1930-tallet ble det innført folkeskole, realskole og gymnas. Folkeskolen var en 7-årig grunnskole som du kunne bygge på med 1 år framhaldskole eller 2 til 3 år med realskole. Etterhvert kunne du gå videre på gymnas. I 1969 ble folkeskolen gjort om til 9-årig grunnskole.

Hvem var lærerne?

I første omgang var det prester, men etterhvert ble det prestenes ansvar å finne lærere og lære dem opp. Ofte var de prestenes flinkeste elever. Den første reine lærerutdannelsen kom rundt 1800-tallet. Bibelen var fremdeles regner som viktigste skolebok ettersom noen av fagene var religion, bibelhistorie, salmesang, skriving og regning.