Pedagogikken i den norske skolen

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning og viser til de teknikker man bruker for å overføre kunnskap etter de definerte læringsmålene til en bestemt aldersgruppe. Det er fokus på læring, utvikling og ikke minst mestring. 

Teoretisk og praktisk

I teorien er fokus på å beskrive mekanismene oppdragelse og undervisning. Man prøver også å se på hvordan disse har en effekt på individ, samfunn og kultur. Den praktiske pedagogikken handler om å legge til rette læringsprosessene for at eleven skal ta til seg mest mulig kunnskaper, ferdigheter, holdninger, normer og verdier. Teorien skal derfor føre til en bedre utførelse av den praktiske pedagogikken.

Pedagogikkens historie

De eldste kildene i pedagogikken er Sokrates og Platon, en duo som besto av en lærer og en elev.  Platons ideer om utdanning kalles pedagogisk essensialisme og det legges stor vekt på individuelle forskjeller og at all kunnskapstilegning er hierarkisk. Det vil si at man må lære A for å kunne forstå B. Dette fører til at noen vil ha mulighet til veldig mye kunnskap og innsikt, mens andre ikke har de samme mulighetene. Læreplanen har få fag og det som skal læres skal læres grundig hvilket fører til høy moral og visdom.

På 1600-tallet kom det en ny retning som hadde et anti-elitisk syn på utdanning. I ensyklopedismen har alle rett på en utdanning og det var et krav at alle studenter skulle bestå en eksamen i statens religion.

Pedagogikken på 1900-tallet

På 1900-tallet kom polyteknikalismen og pragmatismen, to retninger som har en del til felles med ensyklopedismen. Polyteknikalismen ble stort sett gjennomført i kommunistiske land, og sier at alle skal ha utdanning både for å utvikle selvstendig tekning og for å kunne bidra til samfunnet gjennom å utvikle kvalifikasjoner som samfunnet trenger. Alle skulle lære med både hode og hånd, det skulle altså være både teoretisk og praktisk kunnskap.

Pragmatismen er opptatt av idealer som demokrati og ytringsfrihet. Barna skal trenes til å tenke vitenskaplig og man skal følge barnets interesser og problemopplevelser. Det skal også være opplæring i praktiske fag og samarbeid mellom elevene gjennom gruppearbeid og prosjekter.Man ville ta knekken på motivasjonsproblemer og øke barnets evne til problemløsning.

Hvor er vi i dag?

Pedagogikken er etablert som en disiplin og er daglig benyttet som et nyttig verktøy i alle skoletrinn. Det forskes stadig og utvikles nye teorier og ikke minst verktøy innenfor pedagogikken. Skolen slik vi kjenner den i dag er fokusert på mye av det som presenteres i flere av retningene ovenfor her. Man skal lære selvstendig og vitenskaplig tenkning og man skal lære det gjennom både praktiske og teoretiske fag. Om man så velger en akademisk eller praktisk retning når man kommer over til videregående og universitet eller høyskole, er opp til en selv. Fokus skal være på utvikling og mestring basert på barnets interesser.

Men det internasjonale samfunnet og tema som bistand og menneskerettigheter har også fått plass på timeplanen ettersom vi ønsker å lære barna om grunnsteinen i vårt samfunn, nemlig demokratiet.